Ochrana majetku

Neživotní pojištění je nástroj, který nám pomáhá s ochranou našeho vlastního majetku. Jak je to vlastně myšleno? Odpověď je poměrně jednoduchá: Způsobím-li někomu škodu anebo sám utrpím škodu například při povodni, pak je nutné tuto škodu opět napravit. Způsoby nápravy jsou v podstatě dva – zaplatím ze svého nebo to za mě vyřeší pojištění. Nikomu z nás se nechce komukoliv cokoliv platit, to už je taková lidská přirozenost, takže možnost náhrady škody někým jiným je zcela na místě.Nejčastěji se můžeme v osobním životě setkat s následujícími typy neživotního pojištění:


Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení)

Jedná se o povinné pojištění odpovědnosti, které se řídí zákonem č. 168/1999 Sb. a účelem je ochrana zdraví a majetku třetích osob při škodách jim způsobených provozem vozidla. Bez tohoto pojištění nesmí vyjet vozidlo na pozemní komunikaci. Toliko definice. Mnohem důležitější je však vědět, jak má být toto pojištění nastaveno. Jednotlivý poskytovatelé tohoto pojištění nás neustále bombardují s nabídkami „nejvýhodnějšího“ řešení. Na co si dát ale pozor? Především je to limit pojistného plnění. Zákon stanovuje spodní hranici limitu ve výši 35 milionů za škody na zdraví i na majetku. Horní hranice není stanovena a běžně se setkáváme s limity 70, 100 i 200 milionů. Možná někoho napadne otázka, zda to není zbytečně moc. Odpověď je jednoduchá: NENÍ. Nikdo se nechce dostat do situace, kdy způsobí například řetězovou havárii na dálnici, při níž mimo jiné shoří kamion plný nových iPhonů. Další nepříjemnou situací může být zranění mladého člověka s následkem trvalé invalidity, kdy náklady na léčení, rehabilitaci a náhrada ušlého výdělku až do důchodu se můžou vyšplhat do řádu desítek milionů korun. Pokud se škoda vyčíslí na vyšší sumu, než je sjednaný limit krytí ve smlouvě, pak zbytek náhrady jde za viníkem škody. Několik ušetřených stokorun za rok se tak může velmi nevyplatit…


Havarijní pojištění vozidla (havarijko)

Tento typ pojištění je na rozdíl od povinného ručení dobrovolný a jeho účelem je chránit majetek pojistníka, tedy člověka, který si smlouvu uzavřel. Havarijní pojištění může krýt škody na vozidle způsobené přírodními živly, vandalismem, odcizením, havárií či střetem se zvěří. Jedním z důležitých parametrů je výše spoluúčasti, kterou se budeme podílet na vzniklé škodě. Obecně platí, že čím nižší spoluúčast, tím vyšší cena za pojistku. Dalším důležitým parametrem je cena vozidla. Vzhledem k tomu, že cena vozidel v čase celkem rychle klesá, je dobré kontrolovat nastavení podmínek každý rok a smlouvu si nechat přepočítat. Sníží-li se cena vozidla, pak se sníží i cena pojistky. Ale pozor, nefunguje to automaticky! Není v zájmu pojišťovacích ústavů nabízet svým klientům levnější řešení. V jejich zájmu je udržet původní výši plateb co nejdéle, protože plnění případných škod se počítá dle aktuálních cen vozidel.


Pojištění občanské odpovědnosti (pojistka na „blbost“)

Jedná se o naprostou nezbytnost! Každému se může snadno přihodit situace, kdy nechtěně způsobí škodu třetí osobě ať již na zdraví, či na majetku. Je jedno, zda děti rozbijí okno ve škole nebo na návštěvě srazí při hře televizi ze stolku. Podobných situací se dá najít spousta. Ale ještě jeden příklad za všechny. Toto pojištění by neměl opomínat nikdo kdo se účastní silničního provozu ať již pěšky či na kole. Pokud tato osoba zaviní dopravní nehodu, tak zkuste hádat, kdo bude hradit škodu. Majitelé aut by to hradili z povinného ručení, ale cyklista či chodec to zaplatí z vlastní kapsy. Teda pokud nemá výše uvedené pojištění…


Pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli (pojistka na „blbost“)

Toto pojištění je poměrně známou věcí. Je dobré vědět, že Zákoník práce č. 262/2006 Sb. uvádí odpovědnost zaměstnance nahradit zaměstnavateli škodu jemu způsobenou svou nedbalostí až do výše 4,5-násobku průměrného měsíčního výdělku. Pojištění pamatuje i na zaměstnance pracující na svěřených strojích, jako řidiči, či mající přiděleny různé pracovní pomůcky jako například počítač nebo telefon. Kontrolovat je potřeba především limit pojistného krytí např. při změně zaměstnání anebo při zvýšení mzdy.


Pojištění nemovitosti

Jedná se o tzv. škodové pojištění, tedy pojišťovna nahradí škodu způsobenou na nemovitosti působením vnějších vlivů, převážně živly. Správně nastavené pojištění umí vyřešit i škody způsobené vandalizmem, odcizením, hmyzem, ptáky či hlodavci. Důležitým parametrem v nastavení pojištění je výše pojistné částky. V případě, že pojistná částka převyšuje skutečnou hodnotu, hovoříme o stavu tzv. přepojištění. Nastane-li škoda, pojišťovna vyplatí škodu celou v souladu s nastavením pojistné smlouvy. Krytí je tedy v pořádku, ale cena za pojištění je zbytečně vysoká. Opačným stavem je tzv. podpojištění. V tomto případě je sjednaná pojistná hodnota nižší, než je reálný stav. Celkem běžné je setkat se s tímto stavem u pojistných smluv, jejichž počátek nastal před deseti či více lety. Důsledkem je sice nižší cena za pojištění, ale mnohem závažnější je to, že v případě škody bude pojišťovna krátit výši pojistného plnění případné škody v poměru odpovídajícímu podpojištění. Pro lepší pochopení uvedu příklad: Dům byl pojištěn na 1 mil., ale jeho aktuální cena je 2 mil. korun. Vichřice odnese střechu a vznikne škoda 200 tis. korun. Nyní si každý řekne, že takovou škodu nebude problém uhradit z pojistné částky na 1 mil. korun. Jenže pojišťovna namítne, že celý dům byl pojištěn na polovinu reálné ceny, takže vyplatí také jen polovinu – tedy 100 tis. korun… Součástí pojistky by mělo být i pojištění občanské odpovědnosti z držby nemovitosti. To, kdyby tu střechu z výše uvedeného příkladu vichřice posadila na sousedovo nové auto…


Pojištění domácnosti

Kryje náklady nutné na pořízení věcí poškozených působením živlů, vandalizmem či odcizením. Netýká se to však pouze nábytku či jiného zařízení domácnosti, ale je možné sjednat pojištění cenností, sportovního vybavení, nářadí apod. Správné nastavení hodnoty souboru pojišťovaných věcí je důležité proto, abychom se vyhnuli v předchozím odstavci zmíněných stavů podpojištění nebo přepojištění. Současně to má zásadní vliv na výslednou cenu. Než tedy vytáhnete ke kontrole smlouvu, vezměte si do ruky tužku a papír a sečtěte si hodnotu vybavení domácnosti. Tip pro vás: Nepočítejte jen cenu skříní, ale zahrňte tam i to, co v těch skříních máte…

Pojišťovny často nabízejí jako součást pojistky i pojištění občanské odpovědnosti za škody způsobené v běžném životě. Toto pojištění bylo popsáno už výše a vztahuje se na všechny osoby žijící ve společné domácnosti.


Cestovní pojištění

Proč nepodceňovat právě tento typ pojištění? Je pravdou, že chystáme-li se na zahraniční cestu, může nás případná zdravotní péče poskytnutá mimo ČR přijít na nemalý peníz. Malý rozdíl je zemích, jež jsou součástí EU, kde je možné uplatnit standardní kartičku pojištěnce a úhrada nezbytné lékařská péče se tedy hradí na úrovni zdravotních pojišťoven.

Cestovní pojištění kryje i další rizika mimo lékařské péče, tedy pokud si je ve smlouvě sjednáme. Jedná se například o repatriaci do ČR, úrazové pojištění, pojištění storna zájezdu, pojištění zavazadel, rizikové sporty, zimní sporty a pojištění odpovědnosti. Poslední zmíněné riziko je jedno z nejdůležitějších a není dobré jej podcenit. Ono, srazit třeba na sjezdovce v zahraničí dobře placeného manažera, který pak stráví půl roku na neschopence, to už může vaši kapsu pěkně provětrat…


MÁM ZÁJEM O REVIZI POJISTNÝCH SMLUVNejlepší příspěvky
Příspěvky se připravují
Zůstaňte s námi...
Nejnovější příspěvky