Jak na investice II. - podílový fond

Investičních příležitostí je na finančním trhu mnoho, jak si ale vybrat? Postupně si ukážeme ty nejzákladnější varianty - cenné papíry, tedy akcie a dluhopisy, nemovitosti, drahé kovy či kameny, umění a starožitnosti, kryptoměny a komodity. V dnešním článku jsem si připravil základní informace o fungování podílových fondů.


PODÍLOVÝ FOND

Toto slovo vzbuzuje především ve starších generacích obavy a strach. Mnoho z nich si zařadí slovo "fond" do škatulky fondů privatizačních z devadesátých let minulého století. Je pravdou, že tenkrát mnoho privatizačních fondů zaniklo a jejich účastníci přišli o peníze. Legislativa byla tenkrát připravená horkou jehlou a dopadlo to jak to dopadlo.

Podílový fond je však něco zcela jiného. Podílový fond NEMÁ právní subjektivitu, takže vlastně nemůže zkrachovat. Jedná se o soubor majetku jednotlivých drobných investorů - podílníků fondu. Princip fungování přehledně vysvětluje investiční společnost Pioneer (dnes Amundi) na krátkém videu:

Zdroj: https://youtu.be/-3zopvSh9uk

Základní dělení podílových fondů je na otevřené podílové fondy a uzavřené podílové fondy. Otevřené podílové fondy jsou dostupné komukoliv a obchodují na denní bázi, čímž je zajištěna nutná likvidita pro podílníky. Povinností otevřeného podílového fondu je zpětný odkup podílových jednotek kdykoliv na žádost investora. V reále se dá říci, že hotovost po prodeji podílových listů zpět fondu se na účtu podílníka objeví v řádu několika dnů. Naproti tomu uzavřený podílový fond má pevně nastavená pravidla co do počtu vydaných podílových listů a zpravidla také dobu existence. Investor má tedy omezené možnosti prodeje svých podílových listů a může je prodat pouze jinému zájemci, jelikož není povinností uzavřeného podílového fondu odkupovat své podílové listy zpět.

Dělení fondů dle obsahu je následující:

 • akciové

 • dluhopisové

 • smíšené

 • nemovitostní

 • komoditní

 • fondy peněžního trhu

 • fondy fondů

Podle investiční strategie lze fondy dělit například takto:

 • dividendové (drží akcie firem vyplácejících dividendu)

 • teritoriální (např. Severní Amerika, Evropa, BRIC, celý svět)

 • sektorové (např. potravinářství, IT, biotechnologie, automotive, finance)

 • emerging markets (rozvíjející se trhy)

 • Blue chips fondy (fondy velkých hráčů - např. Samsung, Pepsi, GM, Microsoft, Apple)

 • fondy životního cyklu (kopírují životní cyklus a eliminují riziko tržních výkyvů automatickou realokací)

 • total return (snaha o udržení hodnoty za každých podmínek)

 • další strategie vznikají neustále...

Další dělením fondů je například dle strategie řízení:

 • aktivní - fond reaguje na aktuální situaci na kapitálových trzích

 • pasivní - předem stanovená strategie, např. "kup a drž"

 • indexové - sledující vývoj různých burzovních indexů, např. S&P nebo Dow Jones

Aktiva fondu

Aby bylo možné minimalizovat rizika spojená s krachem společnosti, jejíž aktiva má fond v držení, využívá se tzv. diverzifikace. Jednoduše řečeno, nevsázet vše na jednu kartu, ale riziko dělit. Na tomto principu mají fondy v portfoliu desítky nebo dokonce stovky různých aktiv. Aktiva jedné firmy pak nebývají zastoupena více než 3-5% z celkového jmění fondu.


Daně

Dle aktuálně platné legislativy jsou výnosy z cenných papírů pro drobné investory osvobozeny od daně z příjmu, pokud mezi jejich nákupem a prodejem uběhly minimálně 3 roky. Druhý případ daňového osvobození se týká prodeje cenných papírů v úhrnu do jednoho sta tisíc korun za jedno zdaňovací období. Proti příjmu lze uplatnit náklady spojené s pořízením cenných papírů.


Poplatky

Poplatková struktura podílových fondů je celkem pestrá. Výše poplatků souvisí s investiční strategií, způsobem řízení fondu, jeho zaměřením atd. Jaké poplatky tedy můžeme v souvislosti s podílovými fondy očekávat?

 • vstupní poplatek (poplatek za nákup podílových listů)

 • výstupní poplatek (poplatek za prodej podílovýc listů)

 • správní poplatek (management fee - poplatek za správu fondu, je udávám v procentní sazbě z objemu aktiv v průběhu jednoho roku)

 • výkonnostní poplatek (performance fee - poplatek účtovaný za "nadvýkon", tedy pokud fond překoná předem stanovený plán zhodnocení)

 • poplatky depozitáři

 • poplatky za audit

Pozor, ne všechny poplatky musí být za každou cenu aplikovány. Každá investiční společnost má svou obchodní politiku, takže poplatky je nutno posuzovat u každého fondu individuálně.


Jak vyhodnotit, který fond zvolit pro investování? Jednoznačná otázka, bohužel odpověď není tak jednoduchá. U vybraného fondu je nutné si prostudovat jeho statut. Dále pak fondy vydávají výroční zprávy o svém hospodaření a průběžné informace lze získat například z tzv. factsheetů neboli z měsíčních zpráv. Jedna důležitá poznámka: Nikdy se neorientujte pouze podle historických výkonů!!! Ani předešlé zisky, ani předešlé ztráty nepředpovídají vývoj do budoucna. Jedno nepsané pravidlo tady ale zmínit můžu. Pokud rostou ceny akcií, klesají ceny dluhopisů a naopak.


Jsou fondy bezpečné?

Jak už je psáno na začátku tohoto článku, fond nemůže zkrachovat. Může ale klesnout jeho hodnota při nepříznivém vývoji na kapitálových trzích. Stejně tak ale může jeho hodnota stoupnout. Obecně vzato, podnikatelé podnikají kvůli zisku. Když se daří ekonomice, daří se vyplácet dividendy, investoři investují do firem a společností, ty za peníze investorů rozšiřují výrobu a tak pořád dokola. Není v zájmu nikoho, aby trhy permanentně padaly. Trh se však předpovídat nedá a to je prostě riziko každého drobného investora. Jsou však instrumenty chránící zájmy investorů. Jedním z nich je také Garanční fond obchodníků s cennými papíry, který v případě krachu investiční společnosti (tady riziko existuje) vyrovná případné požadavky jejích věřitelů. Peníze ve fondech tak nejsou pojištěny ze zákona jako v například v bankách, ale dodatečný ochranný nástroj přesto vznikl. Fond formou náhrady vyplatí až 90% investované částky. Více na www.gfo.cz.

Dalším ochranným mechanizmem je využití depozitáře. Ten zajistí, že majetek podílového fondu je oddělen od majetku investiční společnosti. Vlastní finanční operace provádí depozitář na základě instrukcí investiční společnosti. Současně zajišťuje kontrolní funkci nad finančními operacemi a provádí kontrolní přepočet NAV - čistého jmění fondu.

Pokud by správce fondu (investiční společnost) zkrachoval, najde se správce nový a majetek ve fondu se převede pod jeho správu, klient o svou investici nepřichází.


Spousta dalších informací tady nezazněla, ale to ani nebylo záměrem tohoto článku. Pro další informace či individuální konzultace si neváhejte sjednat osobní schůzku.


CHCI DALŠÍ INFORMACE


Nejlepší příspěvky
Příspěvky se připravují
Zůstaňte s námi...
Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
Následujte nás
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square